Our Topper

PARJEET SINGH

94.2%

12th

NEHA

92%

12th

KALYANI

90.2%

12th

DEEPAK

90%

12th

ALISHA

89.9%

12th

SAGAR

88.8%

12th

VIVEK

88%

12th

MUSKAN

87.4%

12th

BHAWNA

86%

12th

DINESH KUMARI

85%

12th

PRIYANKA

83.8%

12th

PRIYANKA

83.2%

12th

BHAJAN LAL

83.2%

12th

RAMANJOT KAUR

83%

12th

KOMAL

82.8%

12th

SUKHVIR SINGH

82.8%

12th